Total Pageviews

Thursday, February 9, 2012

Mula Tore patungong Palengke

Reviewed by Rose T. MercaderAng mga Artikulo sa koleksyong ito ay pinagsamasama sa apat, na bahagi. Sa bawat bahagi ay ang sanaysay na tumatalakay sa iba’t ibang aspeto ng neoliberalismo at ang relasyon nito sa kalagayan ng edukasyon sa bansa.

UNANG BAHAGI

                Binibigyan ng historical at teoritikal na pagpapakilala ang konsepto ng neoliberalismo sa unang grupo ng mga sanaysay. Mahalaga ang bahaging ito dahil nagbibigay ito ng kritikal na balangkas sa pagsusuri sa neoliberalismo bilang ideolohiyang nabuo sa isang partikular na panahomn sa kasaysayan na pandaigdigang ekonomiya. Ang pagsusuring ito ay lalong napapanahon dahil sa patuloy nitong pamamayagpag sa akademya sa pamamagitan ng postmodernismo at pagbibigay nito ng oryentasyon sa mga reporma sa sector ng edukasyon.

IKALAWANG BAHAGI

                Ipinapakita ng mga sanaysay sa bahaging ito na hindi lamang usapin ng kakulangan sa pondo at misprioritasyon ng gobyerno ang problema ng sistema ng edukasyon sa bansa. Mas higit pa dito, may problema sa oryentasyon ang pambansang sistema ng edukasyon. Ramdam ang krisis sa edukasyon ng bansa hindi lamang sa maling oreyntasyon nito kunndi pati na rin sa mga neoliberal na polisiyang ipinapatupad gaya ng pribitisasyon at diregulasyon na mas lalong nagpapahirap sa mga magulang na makamit ang edukasyon para sa kanilang maga anak. Sa ilalim ng neoliberal na agenda, ang turing sa edukasyon ay isang produkto sa pamilihan at ang mga eskwelahan ay pawing mga kompanya at paggwaan na sumunod din sa batas ng pamilihan. At tulad ng mga paggwaan, ang mga gradweyt ng mga pamantasan ay parang mga produktong handa na ring isalampak upang manilbihan sa mga kapitalistang kompanya o dili kaya’y tumuloy dsa obang  bansa upang ilako ang mura nilang lakas=paggwa.
IKATLONG BAHAGI

                Inilahad sa ikatlong bahagi nito ang kasalukujyang kalgayan ng Unibersidad ng Pilipins ( UP ). Maaring tanungin kung bakit naglaan ng isang buong bahagi sa sa UP maliban sa pangyayaring ito ang pangunahing institusyong pang-akademiko na itinatag ng mga Amerikano upang matugunan ang mga pangangailangan ng kolonyal na estado noong 1908. Mkikita rin na ang pamantasang ito ang nagunguna sa pagtataguyod at pag-eeksperimento sa pagpapatupad ng mga patakarang neoliberal. Sanhi nito’y nagiging modelo ang UP ng mgapatakaran at pakanang ipapatupad rin sa ibang SCU.

IKAAPAT NA BAHAGI

                Ang patuloy at lalong tumitinding pagigiit ng gobyerno sa paggamit ng Inggles sa mga eskuwelahan bilang wikang panturo mna sumasalamin sa makadayuhang oryentasyon ng edukasyon sa bansa na siyang paksa ng ikaapat na bahagi ng kolheksyon sa bansa na siyang paksa ng ikaapat na bahagi ng koleksyon. Makikitarito ang epekto ng mga neoliberal na patakaran at ang mga maaring maging tugon dito sa mga larangan ng wika, kasaysayan, panitikan, kulturang popular, agham, edukasyon ng mga pambansang minorya at rebolusyonaryong edukasyon.

                Ipinapakita ng lahat ng mga sanaysay  na ito na mahalaga pa ring itanong kung para saan at para kanino ang edukasyon.

                The present education  system clearly are tails the development of a genuimne. Nationalist consciousness among theyouth and students. It continues to shape the thinking and consciousness of students towards an orientation which reflects the country’s long history of foreign colonization and exploitation.

                Instead onf achieving sovereingnity in our political life, economy and culture, educationis issuedas a toll for perpetuating a slave mentality and a social system  that protect the interests of US imperialism, even if those result in the country’s economic perdition and envolvement in meaningless wars. The violent and explorative character of the current world order is masked by the rhetoric of neoliberal globalization which is peddled as the solution to all the problems of the world.

                In addition to these, the neoliberal education system promotes a selfish and individualist ideology that weakers the feeling of a shared national interest. It stamps in the students mindthe notion that education is only for their own self-interest; that it is mainly a tool for social mobility in a globalized world. It is these 2 tendencies, a colonial consciousness and individualist ideology, that immensely weakers the formation of a genuine nationalist consciousness among or youth and students

No comments:

Post a Comment